“ ประชาธิปไตย ” ในนิยามของอเมริกา ผ่านการประชุม Leaders’Summit for Democracy :

“ ประชาธิปไตย ” ในนิยามของอเมริกา ผ่านการประชุม Leaders’Summit for Democracy : เมื่อ…

Read More