“ปศุสัตว์ ชี้แจง ทำถูกต้องตามอำนาจหน้าที่และกฎหมาย ค่าธรรมเนียมเขตปลอดภาษี หารือทุกฝ่าย คำนึงถึงสุขอนามัยของประชาชน และผลกระทบทุกมิติ โปร่งใสตรวจสอบได้” :

“ปศุสัตว์ ชี้แจง ทำถูกต้องตามอำนาจหน้าที่และกฎหมาย ค่าธรรมเนียมเขตปลอดภาษี หารือทุกฝ่าย คำ…

Read More