“ปันน้ำปุ๋ย” จากฟาร์มสุกรซีพีเอฟ ดูแลเกษตรกรสู้ภัยแล้ง  บริหารจัดการน้ำเกิดประโยชน์สูงสุด :

“ปันน้ำปุ๋ย” จากฟาร์มสุกรซีพีเอฟ ดูแลเกษตรกรสู้ภัยแล้ง  บริหารจัดการน้ำเกิดประ…

Read More