“พม. จัดเวทีแลกเปลี่ยน ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการกลุ่มคนเปราะบาง พร้อมเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชน เขตราชเทวี” :

“พม. จัดเวทีแลกเปลี่ยน ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการกลุ่มคนเปราะบาง พร้อมเปิดศูนย์ช่วยเ…

Read More