มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง กับมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ :

มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง กับมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการจ…

Read More