รมว.พม. ชูความเสมอภาคด้านที่อยู่อาศัยให้ประชาชนเข้าถึง ด้วยการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Roundtable) ในการประชุม WUF ครั้งที่ 11 ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ :

รมว.พม. ชูความเสมอภาคด้านที่อยู่อาศัยให้ประชาชนเข้าถึง ด้วยการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเ…

Read More