รมว.พม. ร่วมรับฟังเสียงจากผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (Voice of Victims) ย้ำยึดประโยชน์สูงสุดเป็นสำคัญตามปฏิญญาสากล :

รมว.พม. ร่วมรับฟังเสียงจากผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (Voice of Victims) ย้ำยึดประโยชน์สูงสุ…

Read More