รมว.พม. เปิดอบรมสร้างเครือข่ายจิตอาสาป้องกันความรุนแรงต่อสตรีพิการและส่งเสริมสุขภาวะอนามัยเจริญพันธุ์ในสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ :

รมว.พม. เปิดอบรมสร้างเครือข่ายจิตอาสาป้องกันความรุนแรงต่อสตรีพิการและส่งเสริมสุขภาวะอนามัย…

Read More