ร.13 จัดกำลังพลออกซื้อพืชผัก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี :

ร.13 จัดกำลังพลออกซื้อพืชผัก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี : เมื่อวันที่ …

Read More