ร.13 จัดกำลังพลออกรับซื้อพืชผลทางการเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี :

ร.13 จัดกำลังพลออกรับซื้อพืชผลทางการเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี :…

Read More