ร.13 พัน.1 ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอัคคีภัยอ.กุมภาวาปี :

ร.13 พัน.1 ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอัคคีภัยอ.กุมภาวาปี : เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 พันโ…

Read More