ร.13 พัน.1 ร่วมกิจกรรม ” จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี ” :

ร.13 พัน.1 ร่วมกิจกรรม ” จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี ” : เมื่อวันที่ 16 กร…

Read More