“ศักดิ์ชาย พรหมโท” นำพี่น้องวิสาหกิจชุมชม ขอบคุณ “ลุงตู่” ที่สนับสนุนงบ 407 ล. แก้ปัญหาความยากจน หวังให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น :

“ศักดิ์ชาย พรหมโท” นำพี่น้องวิสาหกิจชุมชม ขอบคุณ “ลุงตู่” ที่สนับสนุนงบ 407 ล. แก้ปัญหาควา…

Read More