ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แนะนำการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์กลม :

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แนะนำการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเ…

Read More