สถาบันพระปกเกล้า ชวนร่วมออกแบบประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่ เพราะประชาธิปไตยเป็นเรื่องของทุกคน กับงานเสาวนาประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่ ถึงการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล :

สถาบันพระปกเกล้า ชวนร่วมออกแบบประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่ เพราะประชาธิปไตยเป็นเรื่องของทุกค…

Read More