“สนองนโยบาย ผบ.ตร.และ ผบช.สตม. ในการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา” :

“สนองนโยบาย ผบ.ตร.และ ผบช.สตม. ในการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา” : “รอง …

Read More