สำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ แลกเปลี่ยนความรู้นวัตกรรม มุ่งอำนวยความสะดวกระงับข้อพิพาททางแพ่ง คดีกลุ่ม E-commerce ที่มากขึ้น :

สำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ แลกเปลี่ยนความรู้นวัตกรรม มุ่งอำนวย…

Read More