องคมนตรี  ชมความสัมฤทธิ์จากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 2 โครงการ :

องคมนตรี  ชมความสัมฤทธิ์จากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร…

Read More