อบจ.อุดรธานี ซักซ้อมเตรียมความพร้อมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์บริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี :

อบจ.อุดรธานี ซักซ้อมเตรียมความพร้อมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์บริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี…

Read More