เปิดโพลล์ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจและการใช้ชีวิตของประชาชน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 โดย สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า :

เปิดโพลล์ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจและการใช้ชีวิตของประชาชน ภ…

Read More