ซีพีเอฟ จับมือ SOS – GEPP ส่งอาหารปลอดภัย 12,000 มื้อ ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง  ปลูกฝังชุมชนร่วมลดขยะพลาสติก :

ซีพีเอฟ จับมือ SOS – GEPP ส่งอาหารปลอดภัย 12,000 มื้อ ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง  ปลูกฝั…

Read More