29 ศาลนำร่อง ให้บริการประชาชนยื่นฟ้องคดีผู้บริโภคได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ e – Filing 24 ชั่วโมง เริ่มใช้ 3 มิถุนายน 2564 :

29 ศาลนำร่อง ให้บริการประชาชนยื่นฟ้องคดีผู้บริโภคได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ e – Filing 2…

Read More