Friends of Silk road และ ส.วัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ชวนร่วมเสวนาออนไลน์ ‘ประชาธิปไตยที่เป็นสากลของมวลมนุษย์’ 24 กุมภา นี้ :

Friends of Silk road และ ส.วัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ชวนร่วมเสวนาออนไลน์ ‘ประชาธิปไตยที่เ…

Read More