Gojek จับมือ ไบโอ-อีโค ร่วมสนับสนุนร้านอาหารใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม รับรองโดยตราสัญลักษณ์ GC Compostable ช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน :

Gojek จับมือ ไบโอ-อีโค ร่วมสนับสนุนร้านอาหารใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม รับรองโดยตราสัญล…

Read More