พม. พัฒนาผู้ประสานงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ สู่ “One Heart Smart Team” :

พม. พัฒนาผู้ประสานงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ สู่ “One Heart Smart Team” :

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรม เดอะ รีสอร์ท แอท สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นางสาวนภาพร เมฆาผ่องอำไพ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานเปิดโครงการ “One Heart Smart Team เพียงหลวงหนึ่งใจเดียวกัน” ครั้งที่ 3 เพื่อสร้างทักษะการสื่อสารและการประสานงานให้แก่ทีมงานผู้ประสานงานเพียงหลวงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ประสานโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ นำไปสู่การช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างเข้มแข็งเป็น “หนึ่งใจเดียวกัน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2565 โดยมี นายสมใจ บุญอาจ ผู้อำนวยการกองหนึ่งใจ…เดียวกันฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ และนางวันทนา ชนะกุล ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง นิคมสร้างตนเอง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จาก 18 จังหวัด

นางสาวนภาพร กล่าวว่า กว่า 13 ปี ที่กระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้บูรณาการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ซึ่งมี “ผู้ประสานงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ” เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนงานให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ไม่อาจทำให้ถิ่นทุรกันดารเจริญรุดหน้าเทียบเท่าเมืองได้ แต่สามารถทำให้คุณภาพชีวิตของเด็ก ครอบครัว และชุมชนของโรงเรียนเพียงหลวงดีขึ้น ด้วยการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐานและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการทำกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การเสริมสร้างองค์ความรู้และเพิ่มพูนทักษะให้กับผู้ประสานงานเพียงหลวง โดยเฉพาะการสร้างทีมงานและเสริมพลังเครือข่าย จึงเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนงานสู่การบรรลุเป้าหมาย

สำหรับโครงการ One Heart Smart Team เพียงหลวงหนึ่งใจเดียวกัน ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 ปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 3 ได้นำแนวทางการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม (Active Learning) มาเป็นฐานของการเรียนรู้ อาทิ การละลายพฤติกรรม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสภากาแฟ World Cafe’ มาพัฒนาผู้ประสานงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ สู่การทำงานเป็นทีม ช่วยสร้างทักษะการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ประสานโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานโครงการเพียงหลวงบรรลุเป้าหมาย “กลุ่มเป้าหมายมีทักษะแห่งอนาคต สร้างสังคมแห่งโอกาส เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” นางสาวนภาพร กล่าวในตอนท้าย

Related posts