อพท. ต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนระดับดีเด่นปี 2565 :

อพท. ต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนระดับดีเด่นปี 2565 :

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. และ ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการ อพท. พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนของ อพท. เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี มอบโดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดย อพท. ได้รับรางวัลระดับดีเด่น องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี 2565 กลุ่มองค์กรภาครัฐ โดยภายในงานยังมีหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่นร่วมขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร อาทิ การไฟฟ้านครหลวง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ฯลฯ

“อพท. ประสานทุกภาคีเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยความตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน มีปรัชญาการทำงานด้วยการมีส่วนร่วม Co-Creation ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมเป็นเจ้าของ เพื่อให้เกิดการยกระดับการดำเนินงานของ อพท. ให้มีมาตรฐานสิทธิมนุษยชนในระดับสากล และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร” ผู้อำนวยการ อพท. กล่าว

ปีงบประมาณ 2565 มี 75 องค์กรที่ได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรต้นแบบ ด้านสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วยองค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ และวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ดำเนินงานตามภารกิจโดยเคารพหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้องค์กรอื่นๆ ในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน

Related posts