พก. ประกาศใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่องานราชการ อำนวยความสะดวกประชาชน สนับสนุนรัฐบาลดิจิทัล

พก. ประกาศใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่องานราชการ อำนวยความสะดวกประชาชน สนับสนุนรัฐบาลดิจิทัล :

วันที่ (11 ม.ค. 66) เวลา 15.00 น. ที่ อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร นางพรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในฐานะโฆษกกรมฯ เปิดเผยว่า ตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศเผยแพร่พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 65 ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดให้ส่วนราชการสามารถปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมให้การทำงาน การให้บริการของภาครัฐสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักได้ และสนับสนุนการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล ตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ให้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อบริการสาธารณะและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ให้ความสำคัญกับกฎหมายดังกล่าว และเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ของกฎหมาย จึงได้ประกาศใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่องานบริการของหน่วยงานอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อ “ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2566” เป็นไปตามมาตรา 10 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 บัญญัติให้บรรดาคำขออนุญาตหรือการติดต่อใดๆ ที่ประชาชน ส่งหรือมีถึงหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่หน่วยงานของรัฐประกาศตามกำหนด ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นได้รับตามวันและเวลา ที่คำขออนุญาตหรือการติดต่อนั้นเข้าสู่ระบบดิจิทัลของภาครัฐ

นางพรนิภาฯ กล่าวต่อไปว่า การประกาศฯ ดังกล่าว เป็นไปเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยการให้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยื่นคำขอหรือติดต่อ พก. ได้แก่ งานออกบัตรประจำตัวคนพิการ บริการเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ บริการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ การจ้างงานคนพิการ การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ การจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ การจัดบริการล่ามภาษามือ การฝึกอาชีพออนไลน์ บริการตรวจสอบข้อมูลคนพิการ เป็นต้น โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ www.dep.go.th หรือลิงก์ประกาศฯ https://cuturl.sbs/FBDTFka

Related posts