การเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยขับเคลื่อนโครงการที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม :

การเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยขับเคลื่อนโครงการที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป…

Read More

การเคหะแห่งชาติร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเยี่ยมชมศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ (EIderly Day Care) 9 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี :

การเคหะแห่งชาติร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเยี่ยมชมศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ (E…

Read More

การเคหะแห่งชาติร่วมกับคณะกรรมการอำนวยความเป็นธรรมและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ ช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับความเป็นธรรมในสังคม :

การเคหะแห่งชาติร่วมกับคณะกรรมการอำนวยความเป็นธรรมและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ ช่วยเหลือคนพิก…

Read More

การเคหะแห่งชาติร่วมกับสำนักงานเขตดินแดงจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในโครงการเคหะชุมชนดินแดง 1 รักษ์สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่อาศัย :

การเคหะแห่งชาติร่วมกับสำนักงานเขตดินแดงจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในโครงการเคหะชุมชนดินแด…

Read More

การเคหะแห่งชาติร่วมกับกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่าย เร่งกำจัดหนูในแฟลตดินแดง เพื่อสุขอนามัยที่ดีของชาวชุมชน :

การเคหะแห่งชาติร่วมกับกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่าย เร่งกำจัดหนูในแฟลตดินแดง เพื่อสุขอนามั…

Read More