“ประภัตร “เปิด ศูนย์รวมและกระจายการขนส่งสินค้าเกษตรทางราง “ศรีสำราญ” จ.สุพรรณบุรี เพิ่มช่องทางขนส่งสินค้าผ่านระบบราง ลดต้นทุน เพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าเกษตร :

“ประภัตร “เปิด ศูนย์รวมและกระจายการขนส่งสินค้าเกษตรทางราง “ศรีสำราญ” จ.ส…

Read More