“ประภัตร “เปิด ศูนย์รวมและกระจายการขนส่งสินค้าเกษตรทางราง “ศรีสำราญ” จ.สุพรรณบุรี เพิ่มช่องทางขนส่งสินค้าผ่านระบบราง ลดต้นทุน เพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าเกษตร :

“ประภัตร “เปิด ศูนย์รวมและกระจายการขนส่งสินค้าเกษตรทางราง “ศรีสำราญ” จ.สุพรรณบุรี เพิ่มช่องทางขนส่งสินค้าผ่านระบบราง ลดต้นทุน เพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าเกษตร :

นายประภัตร โพธสุธน  รมช.เกษตรฯเป็นประธานพิธีเปิด “ศูนย์รวมและกระจายการขนส่งสินค้าเกษตรทางราง ศรีสำราญ” พร้อมด้วยผู้แทนจากบริษัท ไทยเรล โลจิสติกส์ จำกัด และการรถไฟแห่งประเทศไทย ณ ที่หยุดรถศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โดยกล่าวว่าการเปิดศูนย์ฯ ดังกล่าวเพื่อเพิ่มช่องทางการขนส่งสินค้าผ่านระบบรางให้เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านสินค้าเกษตร ช่วยลดต้นทุนการขนส่ง ประหยัดระยะเวลา และเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาและยกระดับการขนส่งทางราง

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปที่ประสบปัญหาในการจำหน่ายสินค้าเกษตรทั้งในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงสภาวะน้ำมันมีการปรับราคาสูงขึ้นจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ผ่านมา และเห็นว่าจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ตลาดมีความต้องการสูง ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงานกุ้งก้ามกราม โคเนื้อ และแพะ และประกอบกับเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ สามารถรองรับปริมาณสินค้าจำนวนมากได้ ที่มีความพร้อมที่จะเป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมโยงการกระจายสินค้าไปทั่วทุกภาคของประเทศ และส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ผ่านระบบการขนส่งทางรางซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุน ย่นระยะเวลาการขนส่ง และมีความปลอดภัยต่อสินค้าให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรกร โดยร่วมมือกับหน่วยงานราชการในพื้นที่และผู้ประกอบการที่ให้บริการขนส่งสินค้า เข้ามาพัฒนาพื้นที่บริเวณที่หยุดรถศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

อย่างไรก็ตาม “ศูนย์รวมและกระจายการขนส่งสินค้าเกษตรทางราง ศรีสำราญ” จะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม กักกันตรวจเชื้อ คัดแยก และบรรจุกล่องสินค้าเกษตรจากทุกภูมิภาคของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดก่อนที่จะทำการขนส่งด้วยระบบรางรวมถึงการขนส่งต่อเนื่องด้วยรูปแบบอื่น ๆ ไปยังปลายทางทั้งในและต่างประเทศต่อไปด้วย

Related posts