ซีพีเอฟ ร่วมงาน ‘The ICVS 2022’ โชว์แนวคิดขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน ตอกย้ำ ผู้นำด้านเกษตรอุตสาหกรรม-ปศุสัตว์ของไทย :

ซีพีเอฟ ร่วมงาน ‘The ICVS 2022’ โชว์แนวคิดขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน ตอกย้ำ ผู้นำด้านเกษตรอุตสาหกรรม-ปศุสัตว์ของไทย :

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 45 (The International Conference on Veterinary Science 2022) หรือ “The ICVS 2022” พร้อมด้วย นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะนายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายสมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมบูธของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ โชว์ศักยภาพผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรของประเทศไทยและของโลก ชูแนวคิด CPF Smart Process นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วยยกระดับกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่ ควบคู่กับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มุ่งขับเคลื่อนสู่เป้าหมายลดคาร์บอนเป็นศูนย์ (Net-Zero)

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน กล่าวว่า การจัดประชุมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อหารือความก้าวด้านวิชาการสัตวแพทย์ รวมถึงมาตรการต่างๆ ในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวงการปศุสัตว์ของประเทศไทย และยังมีหน่วยงานจากนานาชาติเข้าร่วมอีกมากมาย ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมถึงนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งจะพัฒนางานวงการเกษตรให้ยกระดับไปอีกขั้น สำหรับภาคเอกชนถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ รวมถึงกำหนดกรอบทำงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อวางแนวทางการทำงานให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน

นายสัตวแพทย์ปราโมทย์ ตาฬวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดบูธแสดงการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี มาช่วยลดการใช้ทรัพยากร และสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยทางอาหาร ยกระดับมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ของประเทศไทยสู่สากล ภายใต้กระบวนการผลิตที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เช่น การใช้ระบบเอไอ และออโตเมชัน (AI & AUTOMATION) ในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ในรูปแบบ “SMART FEED MILL” นวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์และระบบฟาร์มป้องกันโรค ในรูปแบบ “SMART FARM” การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้ “SMART FACTORY” ตามแนวทางระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้าน BIO-CIRCULAR GREEN ECONOMY ของประเทศ

“ระบบฟาร์มอัจฉริยะ นับเป็นหัวใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยทางชีวภาพภายในฟาร์ม มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งช่วยลดต้นทุนและร่วมสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม” นายสัตวแพทย์ปราโมทย์ กล่าว

นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังนำผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ได้แก่ อาหารสุนัข แบรนด์ Jerhigh (เจอร์ไฮ) และ อาหารแมว แบรนด์จินนี่ (Jinny) ซึ่งวิจัยและพัฒนาสูตรร่วมกับสัตวแพทย์ โดยไม่มีผลพลอยได้จากสัตว์ อาทิ เล็บ ขน และกระดูก ผ่านกระบวนการผลิตเทียบเท่ากับอาหารมนุษย์ พร้อมทั้งเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มาร่วมจัดแสดงอีกด้วย

งานประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 45 (The International Conference on Veterinary Science 2022) หรือ “The ICVS 2022” เป็นเวทีสำคัญที่มีสัตวแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ในสาขาวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจด้านการดูแลสัตว์เลี้ยง และการผลิตสัตว์เชิงอุตสาหกรรม ในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ทางวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นความร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชน เพิ่มขีดความสามารถของวิชาชีพสัตวแพทย์ขับเคลื่อนประเทศไทย โดยเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาด้านการเลี้ยงสัตว์ รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเพิ่มขีดความสามารถของวิชาชีพสัตวแพทย์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. ณ ชั้น 2 อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี./

Related posts