พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ ขับเคลื่อนอบรม อพม. เพื่อยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน :

พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ ขับเคลื่อนอบรม อพม. เพื่อยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน :

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะความรู้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2565 โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน จำนวน 500 คน เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว และชุมชนได้อย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการแก้ไขปัญหาจำนวนผู้ดูแลผู้สูงอายุให้เพียงพอต่อการดูแลผู้สูงอายุ

นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีสัดส่วนประชากรสูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 19 ของจำนวนประชากรทั้งหมด สัดส่วนของประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าประชากรกลุ่มอื่น ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความจำเป็นต้องการได้รับการดูแลเพิ่มขึ้น ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้ดำเนินงานเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจ การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นอาสาสมัครกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนจะได้รับทักษะและความรู้หลากหลายมิติ อาทิ ความรู้ทั่วไปของผู้สูงอายุ โรคที่พบบ่อยและกลุ่มอาการของผู้สูงอายุ อาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ทักษะพื้นฐานในการดูแลผู้สูงอายุ จิตวิทยาและการดูแลสุขภาพใจผู้สูงอายุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ ไดรับความร่วมมือในด้านองค์ความรู้และวิทยากรที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรดังกล่าว จากกรมอนามัย กรมสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสยาม และบริษัทล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (โอพีพีวายคลับ)

Related posts