สสสส.รุ่น 12 สถาบันพระปกเกล้า ชู “สันติภาพเชิงสร้างสรรค สัมพันธภาพใหม่ที่ยั่งยืน” ผ่านเวทีสาธารณะ หนุนเคารพในความต่างของบุคคล เปิดใจเรียนรู้การมีเพื่อนใหม่ เป็นรากฐานสร้างสังคมสันติสุข :

สสสส.รุ่น 12 สถาบันพระปกเกล้า ชู “สันติภาพเชิงสร้างสรรค สัมพันธภาพใหม่ที่ยั่งยืน” ผ่านเวที…

Read More