โปรดเกล้าฯ องคมนตรี มอบประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ พร้อมเข็มพระปกเกล้า :

โปรดเกล้าฯ องคมนตรี มอบประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ พร้อมเข็มพระปกเกล้า : พระบาทสมเด็จ…

Read More