รมว.พม. เปิดโรงเรียนครอบครัว (ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนนครไทย) สอนชุมชนสร้างครอบครัวเข้มแข็ง พร้อมเตรียมตั้งสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม เพิ่มโอกาสการศึกษาพร้อมอาชีพให้เด็กด้อยโอกาส :

รมว.พม. เปิดโรงเรียนครอบครัว (ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนนครไทย) สอนชุมชนสร้างครอบครัวเข้มแข็ง พร้อมเตรียมตั้งสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม เพิ่มโอกาสการศึกษาพร้อมอาชีพให้เด็กด้อยโอกาส :

เมื่อวันที่ (25 ก.พ. 65) เวลา 13.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ โรงเรียนนครไทย ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย เพื่อเป็นประธานเปิดโรงเรียนครอบครัว (ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนนครไทย) และห้องสมุดดิจิทัล ปันความรู้ พร้อมทั้งพบปะพูดคุยเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน และให้กำลังใจผู้ปกครอง จากนั้น เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานที่สำหรับการก่อตั้งสถาบันเพาะกล้าคุณธรรมจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย

นายจุติ เปิดเผยว่า โรงเรียนครอบครัว (ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนนครไทย) จัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน ด้วยการส่งเสริมความรู้ให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่ดูแลเด็กและเยาวชนในครอบครัว ให้เกิดการเลี้ยงดูที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีพัฒนาการสมวัย และมีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต โดยหน่วยงานของกระทรวง พม. และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และบุคคลทรงคุณค่าในชุมชน ได้บูรณาการการทำงานร่วมกัน เปรียบเสมือนห้องทดลองทางสังคม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว อย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การขับเคลื่อนทั่วทั้งพื้นที่ของประเทศต่อไป

สำหรับสถาบันเพาะกล้าคุณธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวขน ที่อาศัยในครอบครัวยากจน หรือสภาพครอบครัวยากลำบาก กำพร้า หรือถูกทอดทิ้ง แต่เป็นเด็กที่มีความใส่ใจในการศึกษา มีความประพฤติตี มีคุณธรรม โดยให้ความอุปการะ และส่งเสริมการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และอาชีวะศึกษา ร่วมกับโรงเรียนนครไทย และวิทยาลัยการอาชีพนครไทย กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นต้นกล้าคุณธรรมของสังคมไทยในอนาคต และพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม อีกทั้งยึดมั่นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักในการดำเนินชีวิต เพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และช่วยเหลือผู้อื่นได้เมื่อมีโอกาส

Related posts