การเคหะแห่งชาติจับมือสำนักงานเขตดินแดงออกมาตรการกำจัดหนูในโครงการเคหะชุมชนดินแดง พร้อมออกบทลงโทษแก่ผู้ที่ให้อาหารหนูในแฟลต :

การเคหะแห่งชาติจับมือสำนักงานเขตดินแดงออกมาตรการกำจัดหนูในโครงการเคหะชุมชนดินแดง พร้อมออกบทลงโทษแก่ผู้ที่ให้อาหารหนูในแฟลต :

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายประภาส สัมมาชีพ รองผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง การเคหะแห่งชาติ ร่วมประชุมหารือถึงแนวทางการกำจัดหนูในโครงการเคหะชุมชนดินแดง โดยมี นายนิวัฒน์ ดวงจิโน ผู้อำนวยการเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองควบคุมโรค สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ที่ประชุมได้สรุปมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและระยะยาว ได้แก่ แนวทางการแก้ไขปัญหาระยะสั้น จะจัดตั้งถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดรองรับขยะที่มีจำนวนมากบริเวณท้ายอาคารแฟลต 5 รวมทั้งวางกรงดักหนูและวางเหยื่อล่อ เพื่อลดปริมาณประชากรหนู อีกทั้งจะจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามมิให้อาหารหนูและมาตรการลงโทษทางกฎหมาย พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณฝากล่องขยะอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ที่ให้อาหารหนู

สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาว จะประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยในทุกอาคารทิ้งขยะให้ถูกสุขลักษณะและมีการคัดแยกขยะแต่ละประเภทก่อนทิ้งลงในถังขยะ อีกทั้งจะจัดเก็บขยะตกค้างในชุมชนให้ถี่ขึ้น และประสานงานกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดินแดงให้มาจัดเก็บขยะตรงเวลา พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการเคหะชุมชนดินแดงดักหนูและกำจัดหนูอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดจำนวนประชากรหนูอย่างรวดเร็วและไม่แพร่พันธุ์เพิ่มเติม ตลอดจนจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารแฟลต 5

บ่ายวันนี้ (7 ก.ค.65) เวลา 14.00 น. การเคหะแห่งชาติและคณะกรรมการเคหะชุมชนดินแดงจะวางกรงดักหนูและเหยื่อดักหนูบริเวณพื้นที่อาคารแฟลต 5 พร้อมติดประกาศประชาสัมพันธ์เรื่องกฎระเบียบการห้ามให้อาหารหนูและทำความเข้าใจกับผู้ที่ให้อาหารหนูต่อไป

Related posts