สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) มอบโล่ “ฐานันดร ๔” :

ส.สมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) มอบโล่ “ฐานันดร ๔” :

วันที่ 7 ก.ค. 2565 เวลา 13.00 น. นางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) จัดพิธีมอบโล่ “ฐานันดร ๔” ยกย่องเชิดชูเกียรติ นักข่าว สื่อมวลชน, องค์กรสื่อมวลชน และบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม เนื่องในวันนักข่าว 65

สำหรับในปี 2565 นี้ สมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก พลเอก พลางกูร กล้าหาญ เลขาธิการมูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่ “ฐานันดร ๔” และได้รับความเมตตาจาก พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาอำนวยการ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2565 ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ กรุงเทพมหานคร

พิธีมอบโล่ “ฐานันดร ๔” นี้สมาคมฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับ นักข่าว,สื่อมวลชน และบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม,องค์กร ผู้สนับสนุน ที่ประสบความสำเร็จอันเป็นแบบอย่างแห่งการประพฤติปฏิบัติของการเป็นพลเมืองที่ดี องค์กรที่ดี และมีคุณธรรม สมควรได้รับการยกย่องและให้กำลังใจ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.สาขานักข่าวสื่อมวลชน/องค์กรสื่อมวลชน ดีเด่นแห่งปี 2. สาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ดีเด่นแห่งปี รวมทั้งหมด 40 รางวัล ปีนี้ทางสมาคมฯได้เสนอชื่อ รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพัทธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับโล่สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งท่านมีบทบาทในการพัฒนาเปลี่ยนแปลง และเป็นนักพัฒนาเข้าใจ เข้าถึงประชาชน สมควรที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจในการทำงาน ตลอดถึงผู้สื่อข่าว, องค์กรสื่อมวลชน พิธีกรและผู้ประกาศข่าว,ช่างภาพสื่อมวลชน, ผู้ผลิตรายการทีวี, สื่อมวลชนออนไลน์ ตลอดถึงจิตอาสา กู้ภัย บุคคลทำดี ควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ซึ่งเป็นผู้ที่เสียสละทั้งแรงกายและแรงใจในการช่วยเหลือสังคม จึงสมควรได้รับรางวัลนี้

“การจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ สมาคมฯขอขอบคุณการสนับสนุนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน), องค์กรเอกชน และบริษัทห้างร้านค้าต่างๆ โดยเฉพาะทีมจิตอาสา เคเยาวราช ที่ส่งทีมฉีดพ่นฆ่าเชื้อในห้องประชุมเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด19” นางลัลน์ลลิตฤดีกล่าว

Related posts