#หนังสือพิมพ์ดีดีโพสต์นิวส์ พม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมแสดงความยินดีกับนางสมสง่า บุญนอก นักกีฬาไทยคนแรกที่ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงแชมป์โลก 2022 :

พม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมแสดงความยินดีกับนางสมสง่า บุญนอก นักกีฬาไทยคนแรกที่ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงแชมป์โลก 2022 ณ ประเทศฟินแลนด์ ต้นแบบของผู้สูงอายุ ที่เตรียมพร้อมสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณค่า :

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวว่า พม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นางสมสง่า บุญนอก เป็นคุณครูเกษียณอายุราชการจากโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู มีอายุ 68 ปี เป็นนักกีฬาผู้สูงอายุที่คว้าเหรียญทองเหรียญแรกในประวัติศาสตร์ให้กับทีมกรีฑาสูงอายุไทย จากการแข่งกระโดดไกลหญิง และถือเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงแชมป์โลก 2022 ณ ประเทศฟินแลนด์

กรมกิจการผู้สูงอายุมีโนบายในการขับเคลื่อนให้ประชากรทุกช่วงวัย มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพในทุกมิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมรวมถึง เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยนางสมสง่า บุญนอก ถือว่าเป็นผู้สูงอายุที่เป็นต้นแบบในการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า ทั้งทางด้านร่างกายและด้านจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง โดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่ถูกหลักอนามัย ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี เพื่อป้องกันการเกิดโรคและลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลและรักษาในระยะยาว และยังสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก

กรมกิจการผู้สูงอายุจึงขอเชิญชวนให้คนทุกวัยร่วมตระหนักและมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ จะเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุในทุกมิติ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุที่เหมาะสม

Related posts