ชัยภูมิ : นายกฯ อบต. นาฝาย นำเจ้าหน้าที่สวดชุดขาวร่วมปฏิบัติธรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริธรรมพัฒนาชีวิต วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา :

ชัยภูมิ : นายกฯ อบต. นาฝาย นำเจ้าหน้าที่สวดชุดขาวร่วมปฏิบัติธรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริธรรมพัฒนาชีวิต วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา :

(13 ก.ค.65) ที่ศาลาการเปรียญวัดวีรวงศาราม บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 5 ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ พ.ต.อ.สรวิศ มาอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เปิดการฝึกเสริมสร้างคุณธรรม จริธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ของ อบต.นาฝาย จำนวน 69 คน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีนี้

โดยมีพระครูบรวีรวงค์(พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน) เจ้าอาวาสวัดวีรวงศาราม  บ้านหนองหญ้าปล้อง เป็นวิทยากรในการเสริมสร้างคูณธรรม จริธรรม ซึ่งในสังคมไทยที่ดี ต้องอาศัยคนที่เสียสละ และมีแรงใจที่เข็มแข็งในการทำงาน จำเป็นที่บุคลากรทั้งที่เป็นคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง จะต้องอาศัยคนที่เสียสละ และมีแรงใจที่เข็มแข็งในการทำงาน รวมถึงต้องมีคุณธรรม จริธรรม ในการดำรงชีวิตและทำสังคมให้น่าอยู่ เพราะในการทำงานเราไม่สามารถทำงานเพียงลำพังคนเดียวได้ ต้องมีการประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งต้องเริมจากการที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น

จึงจะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งทุกคนต้องรู้จักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร่วมกับผู้อื่น รู้จักการปรับทัศนคติ มุมมอง แนวคิด มองโลกในแง่บวก เพื่อให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ อันจะส่งผลให้เรามีความสุข สนุกกับงานที่ทำ มีการทำงานบริการประชาชนที่มาใช้บริการได้อย่างมีคุณภาพได้ต่อไป

พ.ต.อ.สรวิศ มาอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย กล่าวว่า เป้าหมายของการนำทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เข้าเสริมสร้างคูณธรรม จริธรรม ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปีนี้ เพื่อต้องการให้จักคุณธรรม จริธรรม ตามหลักศาสนาพุทธ ให้ได้รับการกล่อมเกลาจิตรใจ เพื่อให้มีพลังในการทำงานเพื่อสังคม นึกถึงประโยชน์ของสังคมเป็นหลัก รับใช้ประชาชนต่อไป

มัฆวาน วรรณกุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค

Related posts