สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 :

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 :

วันนี้ (1 ส.ค. 65) เวลา 16.00 น. ที่ทรู ไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” พร้อมทั้งพระราชทานเกียรติบัตรแก่สตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่น ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงมหาดไทย  และสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ทั้งนี้ วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันสตรีไทย” จึงได้กำหนดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565 และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา 2 เมษายน 2565

โดยมี นางนราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และนางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน วันสตรีไทย ประจำปี 2565 ร่วมรับเสด็จ

นอกจากนี้ กระทรวง พม. ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการสำคัญเนื่องในงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 ประกอบด้วย

1) นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “ธ ผู้ทรงพระราชทานแสงสว่างสู่งานหัตถศิลป์ชาวไทยภูเขา” ร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาชาวไทยภูเขา ของพระองค์ท่านผ่านหน่วยงานที่ทำงานด้านการพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง

2) การแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ ในชุมชนตามแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) อาทิ ผ้าย้อมสีธรรมชาติ กระเป๋าสะพายจากผ้าเยื่อไผ่ กระเป๋าสานจากใบเตยหนาม เป็นต้น และ

3) การสาธิตการปักผ้าปาเต๊ะด้วยเลื่อม ลูกปัด หรือคริสตัล โดยนางดรุณี ภู่ทับทิม จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี และครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

Related posts