จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมโครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติฯ :

จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมโครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติฯ :

จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 4 ส.ค. 2565 เวลา 09.30.น. ณ โรงเรียนบ้านไผ่(วันครู2503) หมู่ 9 ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อนำหน่วยบริการเคลื่อนที่ของส่วนราชการต่างๆ ให้บริการประชาชนในพื้นที่ รับทราบปัญหาความเดือดร้อนและดำเนินการแก้ไข โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ เช่น การถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การมอบพันธุ์ปลา มอบเวชภัณฑ์สัตว์ ให้แก่ผู้นำชุมชน มอบจักรยาน ให้เด็กเรียนดีแต่ยากจน มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้

นอกจากนั้นนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยนาย อานนท์ วงศ์แย้ม นายอำเภอรัตนบุรี, นายนครินทร์ กองทุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่, และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ปล่อยปลาในบ่อพาสติกจำนวน 2 บ่อ และร่วมปลูกต้นไม้ก่อนพาคณะได้เยี่ยมประชาชนและชมการบริการของส่วนราชการ หน่วยงานที่ร่วมโครงการฯ

โดยช่วงเวลา 08.00 น.นายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ได้เดินทางไปมอบบ้านเหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่ครอบครัวของนายไพรัตน์ ผ่องพันธ์  บ้านเลขที่ 308 หมู่ 12 ตำบลรัตนบุรี  อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ พร้อมพระพุทธรูป ถุงยังชีพ ค่าครองชีพจำนวน 3,000 บาท ไก่พื้นเมืองพร้อมเวชภัณฑ์

ในโอกาสนี้ นายอานนท์ วงศ์แย้ม นายอำเภอรัตนบุรี นำส่วนราชการระดับอำเภอ สถานศึกษาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการ

/บุญเรือง เกษรจันทร์/ภาพข่าว/สุรินทร์/รายงาน

Related posts