สถาบันส่งเสริมและพัฒนาการศกษานานาชาติ มอบรางวัล “คนดีของประเทศ” :

สถาบันส่งเสริมและพัฒนาการศกษานานาชาติ มอบรางวัล “คนดีของประเทศ” :

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) และคุณแม่ สิริวรรณ บางแก้ว ได้รับรางวัลแม่ตัวอย่างแห่งชาติ นางสาวอมิตรา ขาวนวนศรี กรมประชาสัมพันธ์ ดร.ฉัฐฑริกา บางแก้ว รับรางวัลลูกกตัญญู เป็นบุคคลที่ทำคุณความดี ช่วยเหลือสังคม สมควรยกย่องให้เป็นคนดีของประเทศไทย มอบให้ ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และศ.ดร.วิฬารี สว่างพลกรัง ผอ.รร.ผู้สูงอายุปริญญาชีวิตอินเตอร์ประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบ

ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญ รักษาความดีงามนี้ไว้เพื่อประโยชน์สุขแก่ตน ครอบครัว วงศ์ตระกูลและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมและประเทศชาติสืบไป

Related posts