พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เดินหน้า “จัดสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากร พม. ประจำปี ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๑ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ :

พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เดินหน้า “จัดสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากร พม. ประจำปี ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๑ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ :

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิดงานจัดสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากร พม. ประจำปี ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๑ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคคลากรเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวว่า กระทรวง พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุได้เห็นความสำคัญของประเทศไทยมีแนวโน้มจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุระดับสมบูรณ์ ในปี ๒๕๖๕ คือมีประชากรสูงอายุ สูงถึงร้อยละ ๒๐ ของประชากรทั้งประเทศ และในปี ๒๕๗๔ มีแนวโน้มที่จะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุในระดับสุดยอด คือ มีประชากรผู้สูงอายุ สูงถึงร้อยละ ๒๘ ซึ่งสังคมสูงอายุจะมีผลกระทบสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจระดับมหภาคหลายประการ เช่น วัยแรงงานลดลง การออมลดลง การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง ปัญหาภาวะหนี้สินเพิ่มมากขึ้น อัตราส่วนพึ่งพิงในวัยสูงอายุเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น ในปี ๒๕๖๑ รัฐบาลจึงได้กำหนดให้วาระผู้สูงอายุเป็นระเบียบวาระแห่งชาติ และตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบมาตรการขับเคลื่อนสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน รวมทั้งได้มีการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๖๕) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเตรียมความพร้อมของประชากร เพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความร่วมมือ ของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมทั้งรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญ เพื่อมีการเตรียมความพร้อมตนเอง มีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพด้านต่าง ๆ ที่จำเป็น ๕ มิติ ได้แก่ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และเทคโนโลยีนวัตกรรม และมีการเตรียมการรองรับสังคมสูงอายุ เพื่อให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

จากที่กล่าวมาข้างต้น กรมกิจการผู้สูงอายุจึงได้มีการจัดสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากร พม. ประจำปี ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีอายุระหว่าง ๕๐ – ๕๙ ปี หรือผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปี ๒๕๖๕ มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการวางแผนชีวิต ตระหนักถึงการสร้างวินัย การเตรียมความพร้อมตนเองในทุกด้าน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เป็นแนวทางและสร้างความมั่นคงในการดำเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุได้อย่างมีคุณภาพ โดยการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุในทุกมิติ ได้แก่ อาจารย์ไตรรัตน์ จารุทัศน์ หัวหน้าภาควิชาเคหะการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / รศ.บัญชา วิทยอนันต์ คณบดีคณะนิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา / วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากธนาคารอาคารสงเคราะห์/ วิทยากรจากบริษัท แอ็บบอต ลาบอแรตตอรีส (ประเทศไทย) จำกัด / วิทยากรกระบวนการ อาจารย์ไพริน ทำขุนทด บริษัท เฮลตี้ แอนด์ ออร์แกไนซ์ จำกัด และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากแหล่งศึกษาดูงานโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

Related posts