ซีพีเอฟ ผนึกกำลัง ผู้บริหาร-พนักงาน รวมพลังปราบโกง ต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ปี 2565 :

ซีพีเอฟ ผนึกกำลัง ผู้บริหาร-พนักงาน รวมพลังปราบโกง ต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ปี 2565 :

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ นำโดย นางสาววิภาวรรณ ประมูลความดี รองกรรมการผู้จัดการบริหาร นายเฉลิมชนม์ กุณฑลวรรณ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักตรวจสอบภายในและสำนักบริหารความเสี่ยงองค์กร และ นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร คณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565 จัดโดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปีนี้จัดขึ้น โดยมี รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการ ACT ร่วมด้วย ณ สถานีกลางบางซื่อ

บรรยากาศภายในงาน ทุกคนต่างพร้อมใจรวมพลังแสดงจุดยืนในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลของเอกชน โดย ซีพีเอฟ ได้ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ควบคู่ไปกับการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

นางสาววิภาวรรณ ประมูลความดี รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สำนักตรวจสอบภายในและสำนักบริหารความเสี่ยงองค์กร ซีพีเอฟ กล่าวว่า การทุจริตเป็นสิ่งที่ทำลายเศรษฐกิจของประเทศชาติ ในฐานะภาคเอกชนต้องร่วมมือกันต่อต้านการกระทำที่ส่อในทางไม่ดี พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมและสร้างจิตสำนึกที่ดีในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยม 3 ประโยชน์ของเครือซีพี ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชน และบริษัทเป็นลำดับสุดท้าย สำหรับ ซีพีเอฟ ได้มีการสื่อสาร เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในทุกช่องทางอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ผู้นำ…กับการปราบโกง” พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัล เครื่องมือจับคอร์รัปชัน ACT Ai กระตุ้นคนไทยร่วมแสดงพลังตื่นรู้สู้โกง โดยไฮไลท์เป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้นำระดับประเทศและท้องถิ่น พร้อมกลเม็ดการปราบโกง เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้นำแต่ละองค์กร ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ นำไปประยุกต์ใช้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาคอร์รัปชัน และก้าวไปสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มที่ต่อไป ./

Related posts