CPF รวมพลังพนักงานจิตอาสา เก็บขยะชายหาดและพื้นที่ป่าชายเลน ร่วมปกป้องท้องทะเล :

CPF รวมพลังพนักงานจิตอาสา เก็บขยะชายหาดและพื้นที่ป่าชายเลน ร่วมปกป้องท้องทะเล :

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จับมือหน่วยงานภาครัฐ องค์กรส่วนท้องถิ่น ชุมชน และพนักงานซีพีเอฟจิตอาสา เก็บขยะชายหาดชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน พร้อมกันทั่วประเทศ 7 จังหวัด หนุนโครงการปกป้องท้องทะเล Restore the Ocean ลดปริมาณขยะทะเล นำขยะเข้าสู่กระบวนการคัดแยกและบริหารจัดการอย่างถูกวิธี รวมทั้งการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ร่วมรักษาระบบนิเวศ คืนความสวยงามสู่ท้องทะเล และสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

ซีพีเอฟ เดินหน้าร่วมอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อม จับมือเครือข่ายพันธมิตร จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด 7 จุด ใน 7 จังหวัดพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2565  ที่ผ่านมา เนื่องในสัปดาห์วันเก็บขยะชายหาดสากล (International Coastal Cleanup Day) ซึ่งกิจกรรมเก็บขยะชายหาด เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลัก ภายใต้โครงการ CPF Restore the Ocean ร่วมปกป้องท้องทะเล และสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ ได้ขับเคลื่อนความมุ่งมั่นปกป้องทะเลโลก ซึ่งประกอบด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการและกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย สร้างความตระหนักรู้สู่การลงมือทำครอบคลุมในทุกมิติ ตั้งแต่การวางกลยุทธ์การดำเนินการ การประสานความร่วมมือในการเก็บขยะในพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งการแยกขยะและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ใหม่ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ปลูกฝังความตระหนักในการดูแลระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ซึ่งเป็นต้นทางความมั่นคงทางอาหารของโลกอย่างยั่งยืน

ก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ยังได้ประกาศเจตนารมณ์กับภาคีเครือข่ายระดับโลก ร่วมกับ SeaBOS (Seafood Business for Ocean Stewardship) เพื่อความร่วมมือพิทักษ์ทะเล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล สู่เป้าหมายการอนุรักษ์ระบบนิเวศและการผลิตอาหารด้วยความรับผิดชอบอย่างยั่งยืน รวมทั้ง ส่งเสริมการทำประมงถูกกฎหมาย ปราศจากแรงงานที่ผิดกฎหมาย

สำหรับกิจกรรมเก็บขยะชายหาดและพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง 7 พื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย ป่าชายเลนบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 ต.บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร ชายหาดหน้าทับ (บางสน) ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร ชายหาดบางสัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ชายหาดท่าบอน ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา หาดแพรกเมือง อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ชายหาดเรือรบประแส และศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต.ปากน้ำประแส จ.ระยอง และหาดทรายแดง หินลาวา บ้านธรรมชาติล่าง ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 2,000 คน เก็บขยะได้ทั้งหมดรวม 7,153 กิโลกรัม./

 

Related posts