พก. เปิดตัวโครงการครอบครัวอุปการะ หนุนคนพิการไร้คนดูแล สร้างครอบครัวเข้มแข็ง :

พก. เปิดตัวโครงการครอบครัวอุปการะ หนุนคนพิการไร้คนดูแล สร้างครอบครัวเข้มแข็ง :

วันนี้ (21 ก.ย. 65) เวลา 13.00 น. นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์ “โครงการการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล” และรับฟังเวทีการเสวนา หัวข้อ “ทำไม…ต้องครอบครัวอุปการะ” โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้นำองค์กรด้านคนพิการ คนพิการ และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมงาน ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สะพานขาว กรุงเทพฯ

นางสาวสราญภัทร กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความรุนแรงของปัญหาที่มีจำนวนคนพิการที่ถูกทอดทิ้ง ไม่มีครอบครัว ขาดผู้อุปการะดูแล ประสบความเดือดร้อนทางด้านเศรษฐกิจจนไม่สามารถดูแลคนพิการได้ จนต้องยื่นความประสงค์ขอส่งคนพิการเข้าอยู่ในความดูแลของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ พก. จึงจัดทำโครงการ “การจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและจัดสวัสดิการด้านสังคมให้คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล สนับสนุนให้คนพิการได้อยู่กับครอบครัว เป็นการส่งเสริมให้คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม ได้อย่างมีความสุข โดยไม่ต้องส่งเข้ารับการอุปการะในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

นางสาวสราญภัทร กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายเป็นคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล หรือมีแต่ไม่สามารถ เลี้ยงดูได้ และผู้ขอรับอุปการะคนพิการ ต้องเป็นบิดา มารดา บุตร สามีภรรยา ญาติ พี่น้อง หรือบุคคลอื่นใดที่รับดูแลหรืออุปการะคนพิการ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หรือผู้มีความประสงค์จะอุปการะเลี้ยงดูคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล ให้คนพิการได้รับปัจจัยสี่ ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิการคุ้มครองสวัสดิภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนในการอุปการะเลี้ยงดูคนพิการให้เบิกแบบเหมาจ่ายไม่เกิน 3,000 บาท ต่อเดือน/คนพิการ และค่าใช้จ่ายเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็นเฉพาะคนพิการ สำหรับการดำรงชีวิต ให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อเดือน/คนพิการ โดยสามารถยื่นเรื่องขอรับบริการที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด/ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด และศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 02 354 3388 ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มีคนพิการเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 89 ราย จาก 84 ครอบครัว

Related posts