รมว.พม. นำทีมผู้บริหาร  ศึกษาการจัดการที่อยู่อาศัย – มาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุญี่ปุ่น พร้อมส่งเสริมพ่อ – แม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นผู้ดูแลมืออาชีพ :

รมว.พม. นำทีมผู้บริหาร  ศึกษาการจัดการที่อยู่อาศัย – มาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุญี่ปุ่น พร้อมส่งเสริมพ่อ – แม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นผู้ดูแลมืออาชีพ :

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565  นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วย นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายพันธุเทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และนายสุภวัฒน์ หนูพริก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการที่อยู่อาศัยและการดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับผู้บริหาร Young Men’s Christian Association หรือ YMCA จังหวัดโทะชิงิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ทำหน้าที่ให้บริการทางสังคม โดยจัดบริการดูแลผู้สูงอายุและจ้างผู้ดูแลจากหลายประเทศ เช่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ บราซิล และไทย เป็นต้น

นายจุติ เห็นว่า ตลาดผู้ดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่นยังมีความต้องการสูง และคนไทยมีศักยภาพในการเป็นผู้ดูแล จึงอยากส่งเสริมให้คนไทย โดยเฉพาะกลุ่มพ่อ – แม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นผู้ดูแลมืออาชีพ เพื่อโอกาสในการมีอาชีพที่มั่นคงในอนาคต

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยเป็นสังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์มาตั้งแต่ปี 2564 ซึ่งตนเห็นว่าการที่ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและมีผู้ดูแลในวัยชรา นับเป็นหนึ่งในการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้ กระทรวง พม. จึงได้ดำเนินการทั้งจัดหาและปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ รวมถึงหาแนวทางการดูแลผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพ โดยตั้งเป้าหมายให้ผู้สูงอายุทุกคนต้องมีที่อยู่อาศัยและได้รับการดูแลที่มีมาตรฐาน

Related posts