พม. จับมือ ธอส. หนุนสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม 3 จังหวัด ขยายโอกาสการศึกษา พัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นคนดีของสังคม :

พม. จับมือ ธอส. หนุนสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม 3 จังหวัด ขยายโอกาสการศึกษา พัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นคนดีของสังคม :

วันที่ (30 ก.ย. 65) เวลา 10.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสนับสนุนการขับเคลื่อนสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดลำพูน และจังหวัดนราธิวาส” ระหว่าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โดยมีนางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมลงนาม อีกทั้ง นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ร่วมเป็นสักขีพยาน และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ และส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ทั้งนี้ จึงได้ขับเคลื่อนการจัดตั้งสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม เพื่อให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหากลุ่มเด็กและเยาวชนที่อยู่ในภาวะเสี่ยงและยากลำบากในพื้นที่ที่จำเป็นต้องให้การดูแลเป็นกรณีเฉพาะ โดยมีการจัดตั้งสถาบันเพาะกล้าคุณธรรมจังหวัดกาญจนบุรีเป็นแห่งแรก เพื่อเป็นสถาบันการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ในครอบครัวยากจน หรืออยู่ในภาวะยากลำบาก ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา พร้อมกับเสริมสร้างทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสมตามช่วงวัย ควบคู่กับการปลูกฝังแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างพฤติกรรม ทัศนคติ โดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐาน สู่การเป็นต้นกล้าคุณธรรมของสังคมในอนาคตต่อไป ซึ่งในปี 2565 กระทรวง พม. โดย ดย. ได้นำรูปแบบการดำเนินงานของสถาบันเพาะกล้าคุณธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มาเป็นต้นแบบสำหรับสถาบันเพาะกล้าคุณธรรมอีก 3 แห่ง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ลำพูน และนราธิวาส ซึ่งรูปแบบการดำเนินงานจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพื้นที่

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการพลิกวิกฤติของเด็กและเยาวชนให้เป็นโอกาส โดยช่วยให้เข้าถึงการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนจากภาคกลาง ภาคเหนือ และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ต้องการที่พึ่ง ทาง ธอส. ได้ให้การสนับสนุนสถาบันเพาะกล้าคุณธรรมทั้ง 3 แห่ง เป็นการให้โอกาสทั้งชีวิตและเป็นการให้โอกาสในทุกวัน ซึ่งสถาบันแห่งนี้จะเป็นแหล่งผลิตคนดีก่อนเป็นคนเก่ง ทั้งนี้ ขอขอบคุณ ธอส. ที่ได้ให้โอกาสเด็กที่ไม่มีโอกาส นับเป็นความร่วมมือตามนโยบายรัฐบาลที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับ ธอส. ตัวแทนของกระทรวงการคลัง  ซึ่งเราได้ทำงานด้านสังคมร่วมกัน ทั้งนี้ การลงทุนในเด็กเป็นการลงทุนระยะยาวและเป็นการมองเห็นถึงอนาคตของประเทศที่จะมีคนดีเกิดขึ้นทุกวัน

นางจตุพร กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงครั้งนี้ เป็นความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันเพาะกล้าคุณธรรมทั้ง 3 แห่ง โดย ดย. รับผิดชอบในการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทัศนคติ อุปนิสัย ความมีวินัย และคุณลักษณะที่ดี  การปลูกฝังคุณธรรมที่นำไปใช้ในชีวิตประจาของวันเด็กและเยาวชนในสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม ในขณะที่ ธอส. รับผิดชอบในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน  การสนับสนุนแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่เด็กและเยาวชน และสนับสนุนงบประมาณที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) แก่กระทรวง พม. ทั้งนี้ สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม นับเป็นสถาบันที่บ่มเพาะ “ต้นกล้าคุณธรรม” ที่จะเป็นต้องเป็นคนดี ก่อนเป็นคนเก่ง ในด้านดนตรี ศิลปะ กีฬา และภาษา อีกทั้งมีความกล้าที่จะคิดฝันนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพที่สุจริตในอนาคตต่อไป

Related posts