พม. ดึงผู้บริหารระดับสูงระดมความคิดขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ มุ่งบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

พม. ดึงผู้บริหารระดับสูงระดมความคิดขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ มุ่งบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

วันนี้ (6 ต.ค. 65) เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 19 กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับสูง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : Beyond Missions Strategy ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 ตุลาคม 2565

โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านยุทธศาสตร์ของกระทรวง พม. เข้าร่วม โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง Beyond Missions Strategy พร้อมนำการประชุมแบ่งกลุ่มตามกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์แนวคิดหรือนวัตกรรมทางนโยบายอย่างมีส่วนร่วมจากระดับผู้บริหารสูงและผู้ปฏิบัติงานของกระทรวง พม. อันเป็นการรวมพลังปัญญาในการขับเคลื่อนนโยบายจากวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ (From Vision to Action) ให้มีความสมบูรณ์ชัดเจนและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่หน่วยงานทุกระดับได้อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งกระทรวง พม. ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประเด็นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประเด็นพลังทางสังคม และประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

Related posts