สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย )จัดแถลงข่าวการจัดหลักสูตรใหม่ เพื่อสื่อมวลชน :

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย )จัดแถลงข่าวการจัดหลักสูตรใหม่ เพื่อสื่อมวลชน :

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น.ณ อาคารเลิศสรรพวิทย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรีเขตเหนือ ทางคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดแถลงข่าวการจัดหลักสูตรใหม่ เพื่อสื่อมวลชน ให้แก่ สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ร่วมกับ คุณลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว. (ประเทศไทย) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพร้อมทั้งเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ภาคสมทบ สำหรับนักข่าว รุ่นที่ 1  ทั้งนี้เกิดขึ้นจากการประสานงานระหว่างดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ คุณ นิอร บุญญลาภาเลิศ (คชสีห์นิวส์ 8) ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงานของสมาคมสมาพันธฺ์นักข่าว(ประเทศไทย

Related posts